deutsch | srpski | hrvatski | bosanski | crnogorski | makedonski | slovenski | shqip | magyar
 • PËRKTHIME ME SHKURIM
 • TARIFA LIGJORE

 • PËRKTHIME GOJORE
 • TARIFA LIGJORE
 • Gordana Gass

  Zyra e përkthimit për gjuhët gjermane, serbe,
  kroate, boshnjake dhe maqedonase

  Sherbimi i përkthimeve me shkrim


  Çfarë do të thotë "i betuar dhe i autorizuar" (në gjermanisht: "öffentlich bestellt und allgemein beeidigt")? Portali i internetit Bayern jep një shpjegim shumë të mirë në lidhje me këtë temë:
  Në Gjermani autorizimi publik dhe betimi është një vlerësim ligjor publik që u jepet ekspertëve dhe specialistëve që kanë një shkallë të lartë kualifikimi dhe besueshmërie.[...] Qëllimi i nocionit të autorizimit publik është që gjykatave, organeve shtetërore dhe opinionit publik t’u vihen në dispozicion ekspertë kompetentë dhe personalisht të përshtatshëm, thëniet e të cilëve të jenë të besueshme. [...] Ekspertët e betuar dhe të autorizuar dallohen që janë të tillë nga emërtimi i mbrojtur me ligj "öffentlich bestellt und vereidigt".
  Pra, përkthyesit e betuar dhe të autorizuar janë ekspertë në fushën e ndërmjetësimit gjuhësor.

  Si përkthyese e betuar dhe e autorizuar, për vendosjen e çmimet bazohem në dispozitat ligjore të Ligjit mbi shpërblimet dhe kompensimet në sektorin e drejtësisë (JVEG).
  Përkthimet me shkrim llogariten me rreshta, një rresht standart ka 55 takte tastiere (d.m.th. shkronja ose boshllëk mes shkronjave). Çmimi për rresht varet kryesisht nga shkalla e vështirësisë së tekstit dhe nga fakti se sa urgjente është porosia.

  Përkthimet që ofrojmë përfshijnë këto fusha:
  – edukimin dhe kualifikimin shkollor
  – shkencat shoqërore dhe filologjike
  – industrinë dhe teknologjinë
  – mediat dhe artin
  – mjekësinë
  – politikën
  – drejtësinë (të gjitha drejtimet)
  – sportin, kohën e lirë, turizmin
  –  çertifikatat, dëshmitë
  – ekonominë, financën

  Për porositë që vijnë nga gjykatat dhe organet shtetërore çmimet llogariten në bazë të Ligjit mbi shpërblimet dhe kompensimet në sektorin e drejtësisë (JVEG).  Gordana Gass | Hermann-Lingg-Str. 10 | 80336 München | Telefon 089/544 033 41 | Fax 089/544 033 43 | Mobil 0177/3500906 | kontakt@gogass.de | Datenschutzerklärung