deutsch | srpski | hrvatski | bosanski | crnogorski | makedonski | slovenski | shqip | magyar
 • УСЛУГИ ЗА ПРЕВЕДУВАЊЕ
 • ЦЕНИ ЗА ПРЕВЕДУВАЊЕ

 • УСЛУГИ ЗА ТОЛКУВАЊЕ
 • ЦЕНИ ЗА ТОКЛУВАЊЕ
 • Гордана Гас

  Преведувачко биро за: германски,
  македонски, српски, хрватски
  и босански јазик

  ЦЕНИ ЗА ТОКЛУВАЊЕ  Извадок од германскиот Закон за правосуден надомест и обештетување


  Оддел 3
  Надомест за вештаци, толкувачи и преведувачи

  Параграф 8: Принцип на надомест


  (1) Вештаците, толкувачите и преведувачите добиваат надомест
  – хонорар за својот ангажман (параграфи од 9 до 11)
  – надомест на патните трошоци (параграф 5)
  – обештетување за неопходни издатоци (параграф 6), како и
  – надомест за други и посебни издатоци (параграфи 7 и 12).

  (2) Доколку хонорарот се пресметува според часови, тој се одобрува за секој час потребно време, вклучувајќи го и неопходното време за патување и за чекање. Последниот веќе започнат час се пресметува во целост ако услугата е давана повеќе од 30 минути; во спротивно, хонорарот изнесува половина од износот кој произлегува за цел час.

  [...]

  Параграф 9: Хонорар за ангажман на вештак и толкувач

  (1) Вештакот за секој час добива хонорар по прилог 1. [...]
  (2) [...]
  (3) [...]
  (4) [...]
  (5) Хонорарот на толкувачот изнесува 85 евра за секој час. Толкувач во случој на сторнирање на термин добива обештетување за загуба, доколку поради сторнирање на терминот на кој било повикано, а за чие сторнирање тоа не сноси никаква одговорност, претрпело деловна загуба, а за сторнирањето на терминот е известено дури на денот на терминот или во текот на претходните два дена. Обештетувањето за загуба ќе биде исплатено до износ кои одговара на хонорар од 2 часа.

  целосен текст на  Закон из 2021 на германски јазик [PDF, 152 KB]


  Gordana Gass | Hermann-Lingg-Str. 10 | 80336 München | Telefon 089/544 033 41 | Fax 089/544 033 43 | Mobil 0177/3500906 | kontakt@gogass.de | Datenschutzerklärung